LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
Ateinu, o Viešpatie, kaip ramybės ir vilties piligrimas, kad ... skelbčiau tikėjimą Tavimi ir mūsų prisikėlimu...
Jonas Paulius II, Lietuva

Vytauto Kandroto fotografija

Piligrimų kelias, sujungiantis nuo amžių lietuviui šventas ir brangias vietas, buvo pavadintas šio Didžio Popiežiaus, „didžiojo keliauninko“ vardu dėkingumo ir pagarbumo ženklan. Jis pasauliui padėjo išgirsti „tylos Bažnyčią“, tikimės, kad Jo užtariami lietuviai ir daugelis kitų kraštų piligrimų atras Lietuvos žemėje gyvus krikščioniško tikėjimo lobius...

Aktualu ›››
aukštyn