LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


Šventovė, kur plaka lietuvių tautos širdis.
Jonas Paulius II
Dainiaus Tunkūno fotografija

Maldos ir giesmės

Malda šventajam Kazimierui

Šventasis Kazimierai, didis Švenčiausiosios Mergelės Marijos garbintojau, Lietuvos ir jos jaunimo globėjau! Anuomet karališkojo dvaro malonumai nesutrukdė tau išlaikyti tvirtą tikėjimą ir mylinčią širdį. Išganytojo nuopelnų ir Švenčiausiosios Dievo Motinos užtarimo remiamas, išmelski iš Viešpaties malonę, kad mūsų širdys taptų imlesnės Dievo meilei ir gailestingumui, o mūsų jaunimas nepasiklystų šiandienos pasaulio aklikeliuose. Melski mūsų tautai tikėjimo ir santarvės, o mums – dėkingumo ir vilties po šio gyvenimo darbų susitikti su tavimi amžinajame Viešpaties džiaugsme. Amen.

Malda Sapiegų Dievo Motinai

Angelų Karaliene, dangiškasis Perle! Tavo Sūnus išklauso mūsų maldavimus, perėjusius per Tavo rankas – Jis tikrai Tave gerbia. Saugok šį miestą ir jo gyventojus; neatmesk jų prašymų, kai jie kreipiasi į Tave. Juk į Tave – lyg į motiną – kyla mūsų akys. Nusidėjėlių Gynėja, Tavo užtarimu tedovanoja mums Viešpats savo malonę ir teatleidžia mūsų kaltes. Gailestingumo Motina, neatmesk mūsų maldų, kai šaukiamės Tavo apgynimo! Geriau už mus žinai, ko mums reikia, todėl saugok mus nuo visokių nelaimių, užtark visus žmones ir suvienyk juos su savo Sūnumi. Amen.

aukštyn