LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


O ji kaip motina gera ten tebestovi...
Bernardas Brazdžionis
Gintaro Česonio fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Kauno arkikatedra
 ››› 
Pamaldumas

Pamaldumas

Daug metų išklausytomis maldomis garsėjo Sopulingosios Dievo Motinos atvaizdas, esantis to paties pavadinimo altoriuje. Tai pats seniausias Kauno arkikatedros paveikslas. Abipus paveikslo sukabinti votai liudija patirtas malones. Ir šiandien kai kurie maldininkai atgailaudami eina keliais apie piliorių, kuriame įrengtas Sopulingosios Marijos altorius. Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios diena minima penktadienį prieš Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienį. Pastaraisiais metais rekolekcijų pamokslais siekiama atgaivinti Sopulingosios Marijos šventės tradiciją, tarpukariu sutraukdavusią minias tikinčiųjų. Pokario metais aplink altorių keliais eidavo partizanų bei Sibiro kalinių motinos, žmonos, dukterys, seserys.

Malonėmis taip pat garsus Kauno arkikatedroje nuo 2001 m. esantis Švč. Mergelės Marijos Maloningosios Motinos paveikslas, anksčiau kabėjęs Kauno Šv. Jurgio Kankinio bernardinų bažnyčioje. Šį paveikslą buvus stebuklingą liudija Kauno bernardinų konvento archyvo šaltiniai. Išliko dokumentas, kuriame suregistruotos 1669–1706 m. patirtos stebuklingosios malonės: tarp jų vyrauja nepaprasti pagijimai. Prie paveikslo sulauktas malones taip pat liudija dokumente minimi votai ir tai, kad paveikslui Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje buvo skirta atskira koplyčia.

Nuo 2005 m. Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje pradėta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Adoracijos metu recituojama Dievo tautos Valandų liturgija, giedama, meldžiamasi tyloje, kalbamas rožinis, Dievo gailestingumo vainikėlis. 

aukštyn